18 Ekim 2018 Perşembe

EĞİTİMCİLER MESLEK ODASI GELİYOR...

Enerji verimliliği yönetmeliği değişti

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25 Mart 2014 Salı 06:06
Enerji verimliliği yönetmeliği değişti
banner69
 

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN
ARTIRILMASINA DA
İR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1  27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (şş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

şş) Proje yerinden üretim bileşeni (PYÜB): Endüstriyel işletmenin enerji ihtiyacının bir bölümünükarşılamak maksadıyla kurulan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim sistemlerini ve/veya mikrokojenerasyon veya verimi Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan Tebliğ ile belirlenen asgari verimlilik gereksinimlerini sağlayan kojenerasyon sistemlerini,

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan TS ISO 50001 ibaresibelgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Etüt-proje eğitimlerinin toplam süresi yüzyirmi ders saatinden az olamaz. Ek-1de teorik olarak verileceği belirtilen konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde dersliklerde sınıf eğitimleri ve/veya internet üzerinden uzaktan eğitimler düzenlenir ve bu konular için ayrılan toplam süre, toplam eğitim süresinin üçte birinden fazla olamaz. Bu eğitimlere katılım isteğe bağlıdır. Ancak, ek-1de uygulamalı olarak verileceği belirtilen konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programının süresi seksen ders saatinden az olamaz ve bu sürenin en az yetmiş ders saatlik kısmına devam etme zorunluluğu vardır.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan TS ISO 50001 ibaresi Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 olarak değiştirilmişve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(5) Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunan endüstriyel işletmelerin başvuruları kabul edilir. Ancak, başvuru kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, sözleşmenin imzalanmasınıtakip eden iki yıl içinde bu belgeye sahip olunmadıkça destek ödemesi yapılmaz. Bu durumundan dolayı desteködemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

(6) Başvurular beş proje ile sınırlıdır. Endüstriyel işletmelerin daha önceki başvuru dönemlerinde destekleme kararı alınmış ve uygulaması halen devam eden projeleri bu sayıya dahildir. Ancak, uygulamasının tamamlandığı yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilen projeler bu sayıya dahil değildir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan DP tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Komisyonun uygun bulduğu proje bileşenleri üzerinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde yapılan inceleme kapsamında, uygulanmış veya uygulanmasına başlanmış proje bileşenleri ile projede belirtilen ekipmanveya sistemlerden mevcut olmayanlar inceleme raporunda belirtilir ve bunlara ilişkin proje bileşenleri de değerlendirmeye alınmaz.

DP: Projenin toplam puanı (P), aday projelerin toplam puanlarının ortalamasına (POR) eşit veya bundan fazla olan projelerde 1,0, diğer projelerde (P/POR) kabul edilir. Ancak (P/POR) oranı 0,67den küçük olduğu durumlarda 0,67 olarak kabul edilir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fikrasının (b) bendinde yer alan takvim günü” ibaresi iş günü” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (ç) bentleri ile aynı maddenin üçüncü fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Uygulama raporu kapsamında, uygulamaları projede belirtilenlerden farklı yapılan proje bileşenleri ve uygulaması projesine uygun yapılan ancak, uygulama sonundaki bileşen enerji kazancının projedeki miktarının altında gerçekleştiği tespit edilen proje bileşenleri desteklenmez. Bu durumda uygulanacak destek miktarı; kabul edilmeyen proje bileşeninin gerçekleşen bedelinin, gerçekleşen proje bedelinden (PB) çıkarılmasıile 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki formül uygulanarak komisyon tarafından belirlenir.

ç) Komisyon, desteklemeden çıkartılan ve desteklenecek proje bileşenlerini, hesabı ile birlikte projelere uygulanacak destek miktarlarını belirten, başvuru dosyasındaki bilgileri ve yerinde inceleme raporunu ekine alan bir rapor hazırlar. Bu rapor, uygulama raporunun  uygun olması halinde Genel Müdürlüğe bildirildiği tarihten, uygun olmaması halinde ise düzeltilen raporun Genel Müdürlüğe bildirildiği tarihten itibaren kırk beş iş günüiçinde Genel Müdüre Proje dosyası ile birlikte sunulur. Genel Müdür bu raporu müteakip ilk toplantısında Kurulun bilgisine sunar.

(3) Uygulanacak destek miktarının hesaplanmasında yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış ve proje başvuru tarihinden sonra düzenlenmiş olan fatura bilgileri esas alınır. Gerçekleşen proje bedelinin (KDV hariç) kabul edilen proje bedelinden fazla olması durumunda, kabul edilen proje bedelinin en fazla yüzde on artırımlı değerini geçmeyecek proje bedeli üzerinden yapılan hesaplamalara göre destek ödemesi yapılır. Gerçekleşen proje bedeli hiç bir surette KDV hariç bir milyon Türk Lirasını aşamaz.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan TS ISO 50001 ibaresi Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 olarak değiştirilmişve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

g) Belgelendirmek kaydıyla, işletmeye alındığı tarih itibarıyla beş yılını tamamlayamadığı için referans enerji yoğunluğu hesaplanamayan endüstriyel işletmeler için referans enerji yoğunluğu, son üç yıldaki enerji yoğunluklarının ortalaması olarak alınır.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(1) Gönüllü anlaşma yapan tüzel kişilerin endüstriyel işletme içinde tükettikleri enerjiden; atıklarımodern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren tesislerinde, verimi Bakanlık tarafından tebliğile belirlenen asgari verim değerinin üzerinde olan ve yurt içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş veya biyokütle kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji, bu tesislerin anlaşma dönemi içinde işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere enerji yoğunluğu hesabında endüstriyel işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi miktarından düşülür. Toplam maliyetinin yüzde yetmişden fazlasınıoluşturan kısımlarının yurt içinde yapılan imalatlarla karşılandığı yeminli mali müşavir tarafından onaylanmışbelgelerle ortaya konulan kojenerasyon tesisleri, yurt içinde imal edilmiş sayılır.

(8) Belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olmak üzere başvuru yapıldığına dair, başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunan endüstriyel işletmelerin başvuruları kabul edilir. Ancak, başvuru kabul edilmiş, değerlendirilmiş ve desteklenmesi kararlaştırılmış olsa dahi, sözleşme döneminin bitiminden önce bu belgeye sahip olamayanlara destek ödemesi yapılmaz. Bu durumundan dolayı destek ödemesi yapılmayan endüstriyel işletme herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

a) Yol aydınlatmalarında Ek-4te verilen kriterlere uyulur. Ancak, çevreden kaynaklanan aydınlatmanın etkisi dikkate alınarak tablolarda verilen limitler aşılabilir.

1) Genel veya açık alan aydınlatma kapsamına giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarında şeffaf cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar, LEDli yol aydınlatma armatürleri kullanılır.

c) Park ve bahçe aydınlatması amacıyla kullanılan aydınlatma sistemlerinde elektronik balastlıfloresan, kompakt floresan lambalar veya LEDli armatürler kullanılır.

e) Park ve bahçe aydınlatmalarında sadece yol, oturma grubu, spor oyun araçları, otopark ve güvenlik gerektiren kısımlar aydınlatılır. Dış aydınlatmada tercih edilecek lamba ve armatürler, rantabiliteye göre seçilir. Rantabilite hesaplarının, lamba ve armatüömrünü içeren enerji sarfiyatı ile işletme ve bakım giderlerini de içerecek şekilde yapılarak proje dosyasında ibrazı esastır.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28  (1) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14üncü maddesi kapsamındaki uygulamalarda, Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenen verimlilik kriterlerinin karşılanması şarttır.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (7) numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

8) Kamu bina ve kampüslerinde yapılacak aydınlatmalarda lamba ve armatür rantabilitesi aşağıdaki unsurlar birlikte değerlendirilerek tespit edilir. Proje onaylarında bu hesapların aranması zorunludur.

aa) Asgari 10 yılı içeren enerji sarfiyatı ile işletme ve bakım giderleri,

bbİlk yatırım maliyeti,

9) Kamu binalarına ait tüketimler bildirilirken kampüs aydınlatmaları da dikkate alınır.

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sanayi veya bina sektörlerine yönelik düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve eğitime katıldığı dönemde enerji yöneticisi sertifikası verilmesi için istenen koşulları sağladığını belgeleyebilen, bu Yönetmelik kapsamında enerji yöneticisi sertifikası verilecek kişiler için tanımlanmış alanlarda en az lisans eğitimi almış kişilere, Genel Müdürlüğe başvurmaları halinde, başkaca bir koşul aranmaksızın sanayi enerji yöneticisi sertifikası veya bina enerji yöneticisi sertifikası verilir.

(3) Sanayi ve bina sektörleri için ayrı ayrı düzenlenmiş olan enerji yöneticisi sertifikaları ilgili sektörde kullanılmak kaydıyla geçerlidir. Bu şekilde adı geçen sektörlerden sadece birisi için enerji yöneticisi sertifikasıalmış olanların diğer sektörde enerji yöneticisi olarak görev yapmak istemesi halinde bahse konu sektör için ayrı bir enerji yöneticisi sertifikası verilmez. Bu kişilere, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan ve sanayi ve bina sektörleri için geçerli olacak şekilde ve aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde enerji yöneticisi sertifikası verilir.

a) Sanayi ve bina sektörleri için her iki enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişilerin yazılı istekleriüzerine, eski sertifikaları geri alınmak suretiyle ve başkaca bir şart aranmaksızın, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanmış ve sanayi ve bina sektörlerinde geçerli olacak şekilde enerji yöneticisi sertifikası verilir.

b) Sanayi veya bina sektörlerinden sadece birisi için enerji yöneticisi sertifikası sahibi olup, enerji yöneticisi sertifikası sahibi olmadığı diğer sektörde de enerji yöneticisi olarak görev yapmak isteyenlere, Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen merkezi sınavlara girmeleri ve başarılı olmalarıhalinde, enerji yöneticisi eğitimlerine devam şartı aranmaksızın, ancak sınav ücreti ve sertifika bedeli alınmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanmış ve sanayi ve bina sektörlerinde geçerli olacak şekilde enerji yöneticisi sertifikası verilir. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayanlara en fazla bir kez daha sınava girme hakkıtanınır. Girdiği her iki sınavda da başarılı olamayanların her iki sektörde geçerli olacak şekilde enerji yöneticisi sertifikası almak üzere merkezi sınavlara girebilmeleri için, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılmaları ve gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Destek uygulamalarında belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararasıISO 50001 TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı

GEÇİCİ MADDE 8  (1) 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin beşinci fıkrası, 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve 20 nci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca, belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olma şartı 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz.

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Genel veya açık alan aydınlatma kapsamına giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarına ilişkin teknik kriterler

GEÇİCİ MADDE 9  (1) Genel veya açık alan aydınlatma kapsamına giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarına ilişkin teknik kriterler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl içinde Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Resmî Gazetede yayımlanır ve uygulamada bu kriterlere uyulması şarttır.

MADDE 15  Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile eklenen altıncı fıkra, bu Yönetmeliğin yayımıtarihinden üç ay sonra, diğer maddeleri ise bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16  Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2011

28097

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  banner75
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV