18 Ekim 2018 Perşembe

EĞİTİMCİLER MESLEK ODASI GELİYOR...

Sivil Memur Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Mart 2014 Cuma 06:10
Sivil Memur Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
banner69
 

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLΠSAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  13/12/2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan KurumGörevde yükselmeGörevde yükselme sınavı”“Üst görevAlt görev ve Unvan değişikliği sınavı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmişGörevde yükselme eğitimi tanımı yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki Engelli personel ile Hizmet süresi tanımları eklenmiştir.

Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından her birini,

Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

Görevde yükselme sınavı: Müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

“Üst görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha üst düzeyde olan kadroları,

Alt görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha alt düzeyde olan kadroları,

Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

Engelli personel: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyen personeli,

Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmaküzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5  Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Müdür, yazı işleri müdürü.

2) Müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı.

b) Teknik Hizmetler Grubu:

1) Başmühendis.

c) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu:

1) Uzman.

çİdari Hizmetler Grubu:

1) Adisyon görevlisi, ambar memuru, arşiv memuru, ayniyat memuru, bilgisayar işletmeni, çarkçıçocuk bakım görevlisi, çözümleyici, daktilo, danışma memuru, depo memuru, gardiyan, gemi adamı, güvenlik görevlisi, hesap sorumlusu, infaz ve koruma memuru, iş makineleri operatörü, kasiyer, maaş mutemedi, mal saymanı, mal sorumlusu, mehteran, memur, mors operatörü, muhasebeci, mutemet, mübaşir, mücellit, müze araştırma görevlisi, redaktör, santral operatörü/memuru, saraç, sekreter, sistem ve veri kayıt operatörüşoför, tasnifçi, terzi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, zabıt katibi.

d) Destek Hizmetleri Grubu:

1) Aşçı, bahçıvan, barmen, bekçi, berber, boyacı/badanacı, bulaşıkçı, camcıçamaşırcıçatı onarım ustası,çilingir, çocuk bakıcısı, döşemeci, duvarcı, garson, hademe, hamamcı, hasta bakıcı, hizmetli, kaloriferci, kapıcı, karocu, kat bakım görevlisi, kuaför, kunduracı, kuru temizlemeci, manikürcü, masör, nalbant, pastacı, resepsiyon görevlisi/resepsiyoncu, sıvacı/fayansçı, tatlıcı, teknisyen yardımcısı, temizlikçi, tenekeci, ütücü-kolacı.

Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Arkeolog, arşivci, avukat, bilgisayar programcısı, biyolog, coğrafyacıçocuk eğitim uzmanıçocuk gelişim uzmanıçocuk sağlığı ve eğitimcisi, desinatör, dil bilimci, diş tabibi, diyetisyen, ebe, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, fotoğrafçı, genetikçi, grafiker, hemşire, imam- gassal, istatistikçi, jeolog, kamera operatörü, kameraman, kaptan, kartoğraf, kaynakçı, kimyager, kütüphaneci, laborant, matbaacı, marangoz, matematikçi, mikrobiyoloji uzmanı, mimar, mobilya döşemeci, mühendis, mürettip, mütercim, müze rehberi, müzisyen, odiyolog-odiyometrist, öğretmen, peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sanat tarihi uzmanı, sistem analiz uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, şehir plancısı, tarihçi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, tıbbi sekreter, veteriner.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresine sahip olmak,

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynımaddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Ayrıca, birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının uzman veya müdür yardımcısı görevlerinde geçmiş olmak,

b) Adli teşkillerde yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman veya yazı işleri müdür yardımcılığı görevlerinde geçmiş olmak,

c) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının uzman görevinde geçmiş olmak,

ç) Adli teşkillerde yazı işleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman görevlerinde geçmiş olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

f) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak.

Engelli personel için birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır.

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

c) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak.

Arkeolog, arşivci, avukat, biyolog, coğrafyacıçocuk sağlığı ve eğitimcisi, çözümleyici, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, genetikçi, istatistikçi, jeolog, kaptan, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, müze rehberi, odiyolog, peyzaj mimarı, psikolog, sağlık idarecisi, sosyolog, sosyal çalışmacışehir plancısı, tarihçi, tercüman ve veteriner olarak görev yapan personelin müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz. Ancak, müdür, yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için aranılan uzmanlık görev süresi kadar bu fıkrada sayılan unvanlarda çalışmış olma şartı aranır.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı Duyuru ve Başvuru olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9  Kurum tarafından ihtiyaç duyulan söz konusu kadrolarıöncelikle boş olması ve fiili kadronun bulunması halinde;

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, yazılı sınavlardan en az kırkbeş güönce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı her bir kadrodan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum Amirliklerince belirtilen şartları taşıyanların tek bir kadroyu belirten dilekçesi alınarak, varsa nitelikler için aranan belgeler bir üst yazı ile birlikte son başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlığına gönderilir.

c) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

ç) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlığınca yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar resmi internet ve intranet sitelerinde ilan edilir.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 13  Müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları duyuruda belirtilir.

Yazılı sınav kurumların Personel Başkanlıklarınca yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılısayılır.

Yazılı sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.

Müdür ve yazı işleri müdürü kadroları için yapılan yazılı sınavda, istenilen başarı puanından az olmamak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlüsınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıözetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

çÖzgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüüzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınav kurulu ve görevleri

Madde 14  Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.

Sınav Kurulu;

a) Millî Savunma Bakanlığında Müstaşar onayıyla; Müsteşar (İdari) Yardımcısı veya görevlendireceği personelin başkanlığında, atama veya temin işleminden sorumlu başkan veya görevlendireceği personel, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı veya görevlendireceği personel, memur işlemlerini yürüten şube müdürüile Bakanlıktan görevlendirilen bir üyeden,

b) Genelkurmay Başkanlığında Personel Başkanı veya görevlendireceği personelin başkanlığında, atama veya temin işleminden sorumlu daire başkanı veya görevlendireceği personel, Adlî Müşavirlik Hukuk İşleri Şube Müdürü veya görevlendireceği personel, memur işlemlerini yürüten şube müdürü ile Personel Başkanınca belirlenecek bir üyeden,

c) Kuvvet Komutanlıklarında Personel Başkanı veya görevlendireceği personelin başkanlığında, atama veya temin işleminden sorumlu daire başkanı veya görevlendireceği personel, Adlî Müşavir veya görevlendireceği personel, memur işlemlerini yürüten şube müdürü ile Personel Başkanınca belirlenecek birüyeden,

olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Gerekli görülmesi durumunda aynı şekil ve usulle yedek üyeler belirlenir.

İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Kurulun sekretarya hizmetleri, kurumda yazılı sınavı yapmaktan veya yaptırmaktan sorumlu hizmet birimi tarafından yürütülür.

Kurum, atamaya yetkili amir tarafından gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başarı sıralaması

Madde 16   Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, müdür ve yazı işleri müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlüsınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet ve intranet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısınedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumca ihtiyaçduyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

Madde 18  Atanmaya hak kazanan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği için ayrı ayrıhazırlanan başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Başarı puanında eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığında ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin ibareleri engellilerin olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 21  5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiğözellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın diğer görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

MADDE 21  Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan bu Yönetmeliğin ibaresi unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara yapılacak atamalar hariç olmak üzere 7 nci maddenin olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23  Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  banner75
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV