18 Ekim 2018 Perşembe

EĞİTİMCİLER MESLEK ODASI GELİYOR...

Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Yönetmeliği

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

26 Mart 2014 Çarşamba 06:01
Tapu ve Kadastro Görevde Yükselme Yönetmeliği
banner69
 

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılıDevlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüTeşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası,  657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

c) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdürlük teşkilatı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez, taşra ve döner sermaye işletmesi teşkilatını,

e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

f) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan kadrolara aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlüsınavı, 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde sayılan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Personel: Genel Müdürlük teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5  (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü,

2) Tapu sicil müdür yardımcısı.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, eğitim uzmanı ve araştırmacı.

c) İdari hizmetler grubu;

1) Kadastro üyesi ve kontrol memuru,

2) Bilgisayar işletmeni, memur, santral memuru, ambar memuru, arşiv memuru ve ayniyat memuru,

3) Şoför.

ç) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli ve dağıtıcı.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

a) Kontrol mühendisi, mühendis, mimar, şehir plancısı, pilot, avukat, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, kimyager, biyolog, hemşire, laborant, programcı, rasıt, tekniker, kadastro teknisyeni, sağlık memuru ve teknisyen.

Görevde yükselmeye ilişkin şartlar

MADDE 6  (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda görevde yükselme sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kadastro müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Üniversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği veya en az dört yıllık ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Kontrol mühendisi veya mühendis kadrolarında en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Tapu müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Tapu sicil müdür yardımcısı kadrosunda en az iki yıçalışmış olmak,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

c) Tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürükadrolarına atanabilmek için;

1) En az on yıl hizmeti bulunmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ç) Tapu sicil müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlarda en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Kadastro üyesi, kontrol memuru, tekniker, kadastro teknisyeni, bilgisayar işletmeni, memur, arşiv memuru, rasıt, hemşire, laborant, sağlık memuru, santral memuru, ambar memuru, ayniyat memuru ve teknisyen kadrosunda en az iki yıçalışmış olmak,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

e) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

2) Eğitim fakültelerinden veya fen-edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Kadastro üyesi, kontrol memuru, tekniker, kadastro teknisyeni, bilgisayar işletmeni, memur, arşiv memuru, rasıt, hemşire, laborant, sağlık memuru, santral memuru, ambar memuru, ayniyat memuru ve teknisyen kadrosunda en az iki yıçalışmış olmak,

4) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

f) Kadastro üyesi ve kontrol memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az altı yıl hizmeti bulunmak,

2) Tekniker veya kadastro teknisyeni kadrolarında çalışmış olmak,

3) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlük tarafından düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

ğ) Memur, santral memuru, ambar memuru, arşiv memuru ve ayniyat memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) Şoför veya destek hizmetleri grubu kadrolarında en az beş yıçalışmış olmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

h)  Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) Destek hizmetleri grubu kadrolarında en az beş yıçalışmış olmak,

3) En az ortaöğretim mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine ilişkin şartlar

MADDE 7  (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılıolmanın yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kontrol Mühendisi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği veya en az dört yıllık ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

b) Mühendis (taşra) kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği veya en az dört yıllık ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

c) Mühendis (merkez), mimar, şehir plancısı, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, biyolog, kimyager kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Rasıt kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin harita, harita kadastro, jeodezi ve fotogrametri, geomatik mühendisliği veya meslek yüksekokullarının harita-kadastro bölümü mezunu olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek yüksekokullarının harita-kadastro bölümlerinden veya dengi bölümlerden mezun olmak,

e) Kadastro teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunu olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunu olmak,

g) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

ğ) Pilot kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Pilot olabilmek için gerekli sertifika ve belgelere sahip olmak,

3) Pilotluk yapabileceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,

4) Durumu, 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1inde belirlenen kriterlere uygun olmak,

h) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ı) Sağlık memuru, hemşire, laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Sınav şartı

MADDE 8  (1) Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlüsınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

(2) Yazılı sınav Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(6) Sözlü sınavda ilgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıözetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

çÖzgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir ve imza altına alınır. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda yüüzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılısayılır.

Duyuru ve başvuru

MADDE 9  (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar ile yazılı sınav konu başlıklarıyazılı sınavdan kırkbeş güönce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günüitibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatıuyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Başvurular Personel Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular işleme konulmaz. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından Personel Bilgi Sistemiüzerinden başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Değerlendirme ve sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 10  (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, kadastro müdürü, tapu müdürü, tapu ve kadastro eğitim müdürü, halkla ilişkiler müdürü, bilgi işlem merkezi müdürü ve şube müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınav Kurulu tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puandan başlamaküzere belirlenen sayı kadar asıl ve en fazla asıl sayısı kadar yedek başarı listesi hazırlanır ve bu liste Sınav Kurulu tarafından imzalandıktan sonra İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(3) Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmek üzere bölge müdürlüklerine bildirilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 11  (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtlarıgeçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek, adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve sınav belgelerinin saklanması

MADDE 12  (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar ilgili Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(3) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında saklanır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 13  (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından,üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Ataması yapılacak personelin puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynıdüzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik uygulanmaz.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14  (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmaküzere yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veyaöğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızıöğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav Kurulunun teşekkülü

MADDE 15  (1) Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının da bulunduğu Genel Müdür tarafından belirlenen toplam beş asıl ve üç yedek  üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulunun Başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler Sınav Kuruluüyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 16  (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için Genel Müdürlükçe belirlenen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili ana konu başlıklarını belirlemek veya belirletmek suretiyle sınava katılacak personele duyurulmasını sağlamak,

b) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak,

ç) Sınavların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ve sınavlarla ilgili diğer işleri sonuçlandırmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 17  (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslarçerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, atanılacak kadronun gerektirdiğşartları taşıyanlar aynı düzey unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara sınavsız naklen atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce görev yaptıkları unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzey veya alt unvanlara, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 18  (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Engellilerin sınavı

MADDE 20  (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22  (1) 20/6/2011 tarihli ve 27970 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 23  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  banner75
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV